Fraud Blocker Visina, način i rokovi plaćanja članarine Privrednoj komori Srbije u 2021. godini - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Visina, način i rokovi plaćanja članarine Privrednoj komori Srbije u 2021. godini

Članovi Komore – pravna lica plaćaju članarinu koja se obračunava prema veličini pravnog lica razvrstanog na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu i poslovnom prihodu ostvarenom u 2019. godini, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, na sledeći način:

mikro pravna lica – u mesečnom iznosu od 600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;

mala pravna lica – u mesečnom iznosu od 3.600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;

srednja pravna lica – u mesečnom iznosu od 43.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;

velika pravna lica – u mesečnom iznosu od 160.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda.

Mesečna članarina Komori iznosi najviše 185.000,00 RSD, odnosno najviše u visini 1/12 iznosa od 0,1% od poslovnog prihoda.

Članovi koji imaju poslovni prihod manji od 20 miliona RSD ne plaćaju deo članarine po osnovu poslovnog prihoda.

Opšta udruženja preduzetnika i zadružni savezi plaćaju članarinu Komori u iznosu od 1.000,00 RSD mesečno.

Članarina se uplaćuje mesečno, za prethodni mesec, uz isplatu zarade zaposlenima, na tekući račun Komore broj 205-2238-67 kod Komercijalne banke a.d. Beograd, sa oznakom šifre plaćanja broj 290 i pozivom na broj 651-PIB uplatioca-2021.

Članovi Komore – novoosnovani privredni subjekti, ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja.

Članovi Komore nad kojima je otvoren stečajni postupak, oslobađaju se obaveze plaćanja članarine, počev od dana otvaranja stečajnog postupka do dana zaključenja, odnosno obustave stečajnog postupka.

Članovi Komore nad kojima je pokrenut postupak likvidacije, oslobađaju se obaveze plaćanja članarine, počev od dana pokretanja postupka likvidacije.

Članovi Komore mogu ostvariti popust na članarinu obračunatu u skladu sa ovom odlukom, u visini utvrđenoj posebnom odlukom Komisije za finansijska pitanja, i to:

  • u slučaju elementarne nepogode ili tehničko-tehnološke nesreće koje su onemogućile ili otežale poslovanje člana Komore, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine;
  • u slučaju da član Komore ima registrovano sedište na teritoriji lokalne samouprave IV grupe stepena razvijenosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj, na osnovu poslednje objavljene jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine;
  • preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, socijalna preduzeća i organizacije, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine;
  • u slučaju povezanih lica – članova Komore, počev od meseca u kome je podnet zahtev za odobravanje popusta, do kraja kalendarske godine.

Odluku o odobravanju popusta na obračunatu članarinu, u skladu sa članom 12. ove odluke, donosi Komisija za finansijska pitanja Skupštine Komore, na osnovu pisanog zahteva člana za odobravanje popusta i dostavljenih dokaza.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

Izvor: PKS

+381691638054