Fraud Blocker Transferne cene | Izrada studije slučaja transfernih cena - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Transferne cene | Izrada studije slučaja transfernih cena

transferne cene

Interesue vas cena izrade izveštaja?

Ukoliko ste već sigurni da vam je izveštaj o transfernim cenama neophodan, možete nam poslati upit popunjavajući kratku formu, a mi ćemo vas kontaktirati nakon toga za dalje korake.
  Transferne cene – šta one predstavljaju za vašu kompaniju?

  Transferne cene u suštini predstavljaju finansijski izveštaj koji opisuje poslovne transakcije među povezanim licima. Ove transakcije između povezanih lica često se u praksi nazivaju i kontrolisanim transakcijama i one se opisuju samim izveštajem.

  Izrada studije slučaja transfernih cena: koji je preduslov za postojanje transfernih cena?

  Sam preduslov za postojanje transfernih cena su transakcije između povezanih lica, odnosno situacija u kojoj povezane firme međusobno obavljaju transakcije.

  Pored toga, smatra se da cena postaje transferna upravo onog trenutka kada nastane obaveza u vezi transakcija između povezanih preduzeća.

  Tržišne Vs transferne cene : u čemu je razlika?

  Za razumevanje samog izveštaja o transfernim cenama bitno je da razumemo razliku između tržišnih i transfernih cena.

  Na primer, kada dve tržišno orijentisane  firme koje nisu međusobno povezane posluju i obavljaju transakcije, cene koje one formiraju nazivaju se tržišne cene i njih – kao što sama reč govori – “diriguje” stanje tržišta.

  S druge strane, kada dva povezana lica posluju, same cene koje se u praksi formiraju između povezanih lica mogu biti različite od stvarnih tržišnih (po kojima se obavljaju transakcije među nepovezanim firmama) što samim tim znači da mogu biti iste, niže ili više od tržišnih cena, što dovodi do nereguisanja tržišnog poslovanja.

  Ovakvi poslovni odnosi između povezanih pravnih lica mogu nastati iz više razloga, a sva su primarna – radi postizanja tržišnih planova i rezultata, kao i radi postizanja drugih netržišnih ciljeva.

  Pored navedenih, postoji I dodatni cilj poslovanja, a to je da se međusobnim transakcijama povezanih pravnih lica smanjuju poreske obaveze u zemljama odnosno mestima gde su iste nastale.

  izveštaj o transfernim cenama da li mi je potreban

  Kako da znam da li mi treba izrada studije o transfernim cenama?

  Ako vaša kompanija ima povezane strane u smislu vlasništva, zajedničkih ulaganja, uprave, finansiranja i drugih sličnih aranžmana, trebate uzeti u obzir primenu načela transfernih cena.

   

  Ukoliko sprovodite transakcije između tih povezanih strana, tada je utvrđivanje pravične i tačne naknade za dane usluge ili transakcije neophodno. U suprotnom, ako se naknada postavi previsoko, povezana društva mogu biti oporezovana prekomerno, što može uzrokovati poteškoće u poslovanju ili smanjenje vaše profitabilnosti. S druge strane, preniska naknada može dovesti do toga da se ne prijavite za porez “zakidanje” države porezom.

   

  Šta poreska gleda kod izveštaja o transfernim cenama?

  Ono što je suština izveštaja o transfernim cenama je da putem transfernih cena, srpska kompanija može da umanji svoju osnovicu poreza na dobit i ovo je upravo deo koji je poreskim upravama najbitniji (a samim tim izvšetaj o transfernim cenama čini izveštajem visokog rizika).

  Kako bismo ilustrovali sve,  pretpostavićemo da je srpska kompanija (ćerka firma) u vlasništvu američke kompanije (majka firma) i da je kompanija iz Srbije na datum 31.12.2022. godine ostvarila dobitak pre poreza od 100.000 EUR i primenom poreske stope od 15%, trebalo bi da plati 15.000 EUR poreza na dobit.

  Međutim, na dan 31.12.2022. godine, američka kompanija fakturiše konsultantske usluge srpskoj kompaniji od 100.000 EUR. Ova faktura se knjiži kao rashod u knjigama srpske kompanije, dobitak pre poreza je 0 EUR i samim tim, nema obaveze po osnovu poreza na dobit.

  Kako bi sprečila ovakve aktivnosti, Republika Srbija je uvela obavezu izrade izveštaja o transfernim cenama gde se u pomenutom izveštaju, identifikuju sve transakcije sa povezanim licima i vrši se analiza usklađenosti sa načelom ’’van dohvata ruke’’

  Koje sve metode transfernih cena tiče?

  U zavisnosti od samog biznis modela i okolnosti slučaja, moguća je primena neke od navedenih metoda transfernih cena:

  • metoda uporedive cene na tržištu (u nastavku: metoda uporedive cene)
  • metoda cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu (metoda troškova uvećanih za bruto maržu) (u nastavku: metoda cene koštanja)
  • metoda preprodajne cene
  • metoda transakcione neto marže
  • metoda podele dobiti
  • bilo koja druga metoda kojom je moguće utvrditi cenu transakcije po načelu „van dohvata ruke“, pod uslovom da primena prethodno navedenih metoda nije moguća 

  Transferne cene po metodi uporedive cene 

  Ova metoda izrada studije transfernih cena direktno poredi cenu proizvoda/usluge u kontrolisanoj transakciji sa cenom proizvoda/usluge u uporedivoj transakciji. Ono što odlikuje ovu metodologiju je to što je najdirektnija metoda transfernih cena, ali je samim tim i najosetljivija na najmanje razlike između kontrolisane i potencijalno uporedive transakcije. 

  Navedene razlike se mogu odnositi na razlike u:

  1. proizvodima
  2. tržišnim i ugovornim uslovima
  3. preduzetim aktivnostima
  4. angažovanim sredstvima
  5. preuzetim rizicima itd.

  Transferne cene po metodi cene koštanja

  Metoda cene koštanja primenjuje bruto maržu koja se računa po formuli:

  bruto marža

  Kod korišćenja bruto/neto marži prilikom izrade izveštaja o transfernim cenama, postoji jedno pravilo koje bi trebalo uvek imati u vidu: imenilac mora biti nezavistan u odnosu na kontrolisanu transakciju. 

  Zbog ove karakteristike, ova metoda se može primenjivati kod transakcija prodaje povezanom licu.

  Takođe, ono što odlikuje ovu metodologiju je to da je ova metoda manje osetljiva na eventualne razlike između kontrolisane transakcije i potencijalno uporedive transakcije kao i to da je sama metoda adekvatnija za interne uporedive transakcije jer:

  • daje nam bolje informacije o načinu formiranja cene koštanja
  • bolje smo informisani o načinu raspodele aktivnosti, sredstava i rizika između učesnika u transakciji

  S druge strane, ovu metodu odlikuje to da je ova metoda vrlo osetljiva na razlike u obračunu cene koštanja i funkcionalnim profilima učesnika u transakciji, za eksterne uporedive transakcije bi trebalo razmotriti primenu metode transakcione neto marže. 

  Transferne cene po metodi preprodajne cene

  Metoda preprodajne cene primenjuje bruto maržu koja se računa po formuli:

  bruto marža2

  Ova metoda se može primenjivati ukoliko obveznik nabavlja robu od povezanog lica, a preprodaje je nepovezanom licu.

  Metoda preprodajne cene je manje osetljiva u odnosu na metodu uporedive cene na eventualne razlike između kontrolisane transakcije i potencijalno uporedive transakcije. Takođe, ova metodologija je adekvatnija za interne uporedive transakcije jer:

  • daje nam bolje informacije o načinu formiranja prihoda i nabavne vrednosti prodate robe, odnosno o tome kako se evidentiraju rabati, posredničke provizije itd.
  • informisani smo o načinu raspodele aktivnosti, sredstava i rizika između učesnika u transakciji

  Zbog osetljivosti na razlike u računovodstvenom tretmanu i funkcionalnim profilima učesnika u transakciji, u slučaju eksternih uporedivih transakcija trebalo bi razmotriti primenu metode transakcione neto marže.

  Transferne cene po metodi transakcione neto marže

  Kod metode transakcione neto marže sastavljamo bilans uspeha za kontrolisanu transakciju. Neophodno je da odgovorimo na pitanje:

  Ako bi obveznik poslovao samo sa povezanim licem, koliki bi EBIT (poslovni dobitak) ostvarivao?

  Prilikom obračuna transakcione neto marže, neophodno je uključiti sve operativne prihode i rashode koji se odnose na kontrolisanu transakciju.

  Ova metoda se u praksi najčešće koristi iz sledećih razloga:

  • Metoda je pogodna za primenu kod eksternih uporedivih transakcija (za benčmark analizu)
  • Manja osetljivost na različite funkcionalne profile
  • Manja osetljivost na računovodstveni tretman transakcije: način obračuna cene koštanja/nabavne vrednosti prodate robe može uticati na bruto maržu, ali ne može na EBIT, pošto EBIT obuhvata sve operativne stavke rashoda

  Transferne cene po metodi podele dobiti

  U određenim situacijama kada se ne mogu utvrditi ni interne ni eksterne uporedive transakcije, može se pristupiti izradi studije o transfernim cenama po metodologiji deljene dobiti.

  Najčešće je to reč o kontrolisanim transakcijama koje su specifične samo za članice grupacija. Tada je neophodno utvrditi profit u transakciji ne samo obveznika, već i povezanog lica. Potom, detaljnom funkcionalnom analizom se utvrđuje raspodela ostvarenog profita u skladu sa načelom ’’van dohvata ruke’’.

  Da li postoji još neka metoda transfernih cena?

  Kada nijednu od navedenih metoda nije moguće primeniti, možete “osmisliti” metodu’. Primer dodatne metode je procena vrednosti, koja se uzima kao vrednost ’’van dohvata ruke’’ kod nepokretnosti. 

   

  Transferne cene i transakcije između povezanih lica

  Transakcije koje se obavljaju prema transfernim cenama odnose se na razmenu dobara i usluga između povezanih lica (često je to slučaj između matične firme i zavisnih preduzeća). To znači da se sva pravila i sve odluke definišu unutar povezanih pravnih lica, odnosno one međusobno formiraju transferne cene.

  Transakcijama povezanih lica se smatra i promet dobara i usluga gde ne postoji obaveza bilo kakvih plaćanja. Tako, tansakcije koje se obavljaju između dva povezana preduzeća mogu biti davanje u zakup nepokretnosti bez naknade ili davanje zajmova bez kamate. U ove transakcije nepovezana pravna lica nikada ne bi ušla. Ali kada su u pitanju transferne cene ovakvi primeri se često dešavaju u praksi.

  Šta su kontrolisane transakcije I zašto se one opisuju u izveštaju o transfernim cenama?

  Naziv kontrolisane transakcije nastao je upravo i zbog same mogućnosti  da se iste i kontrolišu odnosno da se na iste vrši uticaj usled same strukture povezanosti pravnih lica. Upravo ova karakteristika kontrolisanih transakcija predstavlja glavnu razliku u odnosu na takozvane nekontrolisane (tržišne) transakcije koje nastaju između međusobno nepovezanih lica, odnosno nastaju između onih pravnih lica za koje se pretpostavlja da posluju po tržišnim pravilima, kao nezavisna lica.

  Šta sve uključuje izveštaj o transfernim cenama?

  Same transferne cene u svoj izveštaj uključuju analize o:

  1. cenama proizvoda, roba i usluga
  2. cenama osnovnih sredstava i nematerijalne imovine
  3. finansiranjima
  4. zajedničko učešće u troškovima istraživanja i razvoja

  Kada nastaju transferne cene i šta zaključujemo na osnovu njih?

  Momentom nastajanja samih transfernih cena smatra se trenutak kreiranja cene koja je nastala u vezi sa transakcionim sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

  Na osnovu toga možemo zaključiti da pojava transfernih cena predstavlja postojanje međusobno povezanih lica, kao i transakcije između njih.

  Ono što je bitno da naglasimo kod transfernih cena je I to da povezana lica mogu biti rezidenti iste poreske jurisdikcije ili mogu biti različitih poreskih jurisdikcija (i fizička i pravna lica). U prevodu, povezana pravna lica mogu biti u zemlji, ali mogu biti i u više zemalja.

  Koje su karakteristike transfernih cena?

  Jedna od značajnih karakteristika transfernih cena je da su uglavnom nezavisne od uticaja tržišnih faktora jer u slučaju kada povezana lica ulaze u transakcije među sobom, sva pravila po pitanju transakcija i finalnih cena se definišu unutar povezanih pravnih lica i samim tim direktno utiču na visinu prihoda prodavca odnosno visinu rashoda kupca što dovodi do kontrolisanja osnovica za oporezivanje oba pravna lica. 

  Kome je namenjena izrada studije o transfernim cenama?

  Izrada slučaja o transfernim cenama namenjena je kompanijama koje posluju sa domaćim i međunarodnim povezanim licima i u čijoj vlasničkoj strukturi postoje neke od navedenih zajedničkih osnova:

  Pravna lica između kojih postoji mogućnost kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. st. 3. i 4. Zakona);

  Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu (član 59. stav 5. Zakona);

  Rodbina vlasnika pravnih lica koja su povezana po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. stav 6. Zakona);

  Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – tzv. poreskih rajeva (član 59. stav 7. Zakona).

  Koji set usluga obuhvata kreiranje izveštaja o transfernim cenama?

   

  Knjigovodstvena agencija Ideal Računovodstvo u domenu izrade izveštaja transfernih cena pruža sledeće usluge:

  • Procenu rizika od neusklađenosti poslovanja sa zakonom
  • Analizu transfernih cena
  • Benchmarking analizu
  • Dokumentaciju o transfernim cenama

  Koji je rok za predaju studije o transfernim cenama?

  Rok za predaju izveštaja o transfernim cenama – dostavlja se u istom roku koji je propisan za predaju poreske prijave. Ovaj rok za pravna lica iznosi 180 dana od isteka poreskog perioda, a za preduzetnike do 15. marta naredne godine.

  Šta možeo zaključiti o transfernim cenama?

  Transferne cene – iako u mnogim situacijama to nije tako –  mogu biti predmet zloupotrebe iz jednog ključnog razloga, a to je zato što u određenim situacijama značajno utiču na umanjenje poreskih obaveza, zbog čega se sprovode dodatne mere poreske i inspekcijske kontrole. Zloupotrebe kod transfernih cena uglavnom nastaju:

  1. sa ciljem da se umanje poreske obaveze,
  2. da se ne plate nastale poreske obaveze,
  3. prilikom ispostavljanja računa za nepostojeći promet (najčešće su predmet transakcija usluge).

  No, nije nužno da su ovo jedine situacije kada se transferne cene koriste. Sam cilj i motiv formiranja transfernih cena mogu biti I npr. osvajanje novih tržišta, poboljšavanje položaja na postojećem tržištu, potrebe za povećanim nivoom likvidnosti, ili na primer ostvarivanje boljih rezultata kako bi se dobili povoljniji finansijski krediti od poslovnih banaka i slično.

  Potreban vam je izveštaj o transfernim cenama? Kliknite ispod i započnimo proces.

  Popunjavanjem formulara ispod aplicirate za ponudu izrade studije o transfernim cenama i vaši kontakt podaci ne mogu biti upotrebljeni u druge svrhe niti davani trećim licima.
   +381691638054