Fraud Blocker Preduzetnici, evo šta vas sve novo očekuje u poslovnoj 2020. godini - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Preduzetnici, evo šta vas sve novo očekuje u poslovnoj 2020. godini

agencija za knjigovodstvo novi sad

Kao i svaka nova godina, i ova 2020. donosi novine kada je u pitanju poslovanje. Poslovna godina počinje kada i kalendarska, a od 1. januara budite spremni na vesti koje su stigle, ali i na promene koje će morati da se poštuju. Najvažnije od njih se tiču definitivno paušalnog oporezivanja, a vesti su dobre i za frilensere.

Paušalci

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji će sadržati test samostalnosti preduzetnika paušalaca bi trebalo da stupe na snagu 1. Marta 2020. godine, umesto kako je najavljeno 1. Januara.

Ova nova pravila primenjivaće se u slučaju preduzetnika koji ispunjava najmanje pet od devet propisanih kriterijuma testa pod nazivom TEST samostalnosti.

Ono što je bitno naglasiti je to da, iako je ovaj test usmeren na paušalce, kod ovih izmena sam nalogodavac treba da izvrši analizu propisanih kriterijuma i utvrdi da li ima obavezu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa po odbitku, što znači da više odgovornosti ima nalogodavac. Da se podsetite svih ovih kriterijuma i novih pravila o kojima smo iscrpno pisali, kliknite OVDE.

Sa druge strane, paušalci će od 15. Januara poreska rešenja dobijati unapred i tako znati visinu poreza za čitavu poslovnu godinu.

Novina je i to da će od januara paušalno moći da se oporezuju i automehaničari, autolimari i računovođe, a način oporezivanja menja se za četrnaest delatnosti među kojima su taksisti, programeri, arhitekte, umetnici i njima će se porez obračunavati po republičkom proseku.

Privredna Komora Srbije

Objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2020. godini, koja je u primeni od 1.01.2020. godine, a kako su članovi svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije, treba znati sledeće:

Visina članarine Privredne komore Srbije utvrđuje se prema veličini privrednog subjekta (na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu i poslovnih prihoda ostvarenih u 2018. godini), na sledeći način:

  • mikro pravna lica – u mesečnom iznosu od 600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
  • mala pravna lica – u mesečnom iznosu od 3.600,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
  • srednja pravna lica – u mesečnom iznosu od 43.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda;
  • velika pravna lica – u mesečnom iznosu od 160.000,00 RSD + 1/12 iznosa od 0,004% od poslovnog prihoda.

Pravna lica koja imaju poslovni prihod manji od 20 miliona dinara ne plaćaju deo članarine po osnovu poslovnog prihoda.

Opšta udruženja preduzetnika i zadružni savezi plaćaju članarinu u iznosu od 1.000,00 dinara mesečno, dok preduzetnici i zadruge koji ne prikazuju ostvaren poslovni prihod u finansijskim izveštajima, plaćaju članarinu u visini od 3.000,00 dinara mesečno.

Članarina se uplaćuje mesečno, za prethodni mesec, uz isplatu zarade zaposlenima, na tekući račun Privredne komore Srbije.

Novoosnovani privredni subjekti su godinu dana od dana osnivanja oslobođeni obaveze plaćanja članarine, kao ni privredni subjekti nad kojima je pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Odlukom su propisani i slučajevi za koje privredni subjekti mogu ostvariti popust na članarinu.

Zakon o izmenama i dopuni zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Postojeći registrovani subjekti koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu evidentirali podatke o stvarnom vlasniku, dužni su da u Centralnu evidenciju evidentiraju podatke o stvarnom vlasniku najkasnije do 31.01.2020.a saopštenje vam prenosimo u celosti:

„Nadležni državni organi iz člana 10. stav 3. ovog zakona u vršenju poslova nadzora i kontrole iz delokruga poslova koje obavljaju nad radom i poslovanjem Registrovanog subjekta, proveravaju da li je Registrovani subjekt izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u roku iz člana 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 2) ovog zakona, da li je evidentirao tačne podatke, kao i da li Registrovani subjekt ima i čuva odgovarajuće tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika. 

Organi iz stava 3. ovog člana ovlašćeni su za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Registrovanog subjekta ako u vršenju nadzora utvrde da: 

1) Registrovani subjekt nije izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u roku iz člana 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 2) ovog zakona;

 2) Registrovani subjekat nije evidentirao tačne podatke;

 3) Registrovani subjekt nema, odnosno ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Registrovani subjekt – pravno lice: 

1) ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji u roku propisanom u članu 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 1) ovog zakona;

 2) ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji u roku propisanom u članu 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 2) ovog zakona;

 3) ako u Centralnu evidenciju nije evidentirao tačne podatke;

 4) koji nema, odnosno ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta (član 10. stav 2);

 5) ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji do 31. januara 2020. godine.“

Takođe, još jednom vas podsećamo da obratite pažnju na novosti kod Izuzimanja iz dohotka za oporezivanja, a koja stupaju na snagu takođe 1. januara 2020. godine .

+381691638054