Fraud Blocker TEST SAMOSTALNOSTI: stigla je promena koju smo očekivali - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

TEST SAMOSTALNOSTI: stigla je promena koju smo očekivali

test samostalnosti

TEST SAMOSTALNOSTI: stigla je promena koju smo očekivali

Test samostalnosti možemo kao u pesmi Riblje Čorbe opisati jednim stihom: “Pravila, pravila da bi me udavila
ili kicmu savila i skroz osasavila neka glupa pravila u crno me zavila
“.

A ta pravila se ogledaju u novim pravilima paušalnog oporezivanja.

Nova pravila testa samostalnosti primenjivaće se u slučaju preduzetnika koji ispunjava najmanje pet od devet propisanih kriterijuma testa pod nazivom TEST samostalnosti.

Ono što je bitno naglasiti je to da – iako je ovaj test usmeren na paušalce – kod ovih izmena sam nalogodavac treba da izvrši analizu propisanih kriterijuma i utvrdi da li ima obavezu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa po odbitku jer:

Odgovornost  snosi isplatilac prihoda, a ne preduzetnik.

I zato, da krenemo sa kriterijumima.

test samostalnosti

Test samostalnosti: Kriterijum 1#

Prvi kriterijum testa samostalnosti podrazumeva da nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem:

• određuje radno vreme preduzetniku, ili

• su odmor i odsustva preduzetnika zavisni od odluke nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem, i naknada preduzetniku ne umanjuje se srazmerno vremenu provedenom na odmoru

Test samostalnosti: Kriterijum 2#

Drugi kriterijum testa samostalnosti podrazumeva da preduzetnik uobičajeno koristi prostorije koje obezbedi ili obavlja poslove u mestu koje odredi nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem.

Test samostalnosti: Kriterijum 3#

Treći kriterijum testa samostalnosti podrazumeva da nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem vrši ili organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje preduzetnika.

Test samostalnosti: Kriterijum 4#

Četvrti kriterijum testa samostalnosti podrazumeva da je nalogodavac angažovao preduzetnika nakon oglašavanja u sredstvima informisanja potrebe za angažovanjem fizičkih lica, ili angažujući treće lice koje se uobičajeno bavi pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, a čija je usluga rezultirala angažovanjem tog preduzetnika.

Test samostalnosti: Kriterijum 5#

Peti kriterijum testa samostalnosti podrazumeva da nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem:

• obezbeđuje sopstveni osnovni alat, opremu ili druga osnovna materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetnika, ili finansira njihovu nabavku,

• nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem uobičajeno rukovodi procesom rada preduzetnika,

Ukoliko je zadovoljen jedan od dva navedena uslova, smatraće se da je ovaj kriterijum ispunjen.

Test samostalnosti: Kriterijum 6#

Šesti kriterijum testa samostalnosti podrazumeva da je najmanje 70% od ukupno ostvarenih prihoda preduzetnika u periodu od 12 meseci, koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini, ostvareno od jednog nalogodavca ili od povezanog lica s nalogodavcem.

Naime, pitanje je da li će se smatrati da je ovaj kriterijum ispunjen u slučaju kada je od nalogodavca ostvareno npr. 50% prihoda, a od njegovog povezanog lica 20% ili više prihoda. Prema našem mišljenju, ovo verovatno jeste bila namera zakonopisca.

Kada je reč o posmatranom periodu od 12 meseci, to ne mora da bude kalendarska godina, već period od početka saradnje.

Na primer, ukoliko je poslovna saradnja uspostavljena 1. aprila tekuće godine, period od 12 meseci posmatra se do kraja marta naredne godine.

Test samostalnosti: Kriterijum 7#

Sedmi kriterijum testa samostalnosti podrazumeva da preduzetnik obavlja poslove iz delatnosti nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem, a za tako obavljene poslove njegov ugovor o angažovanju ne sadrži klauzulu po kojoj preduzetnik snosi uobičajeni poslovni rizik za posao isporučen klijentu nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem, ukoliko takav klijent postoji.

Ukoliko u konkretnom slučaju nema klijenta kao trećeg lica, već je krajnji korisnik rada preduzetnika njegov nalogodavac, ovaj kriterijum svakako ne može da se smatra ispunjenim.

Test samostalnosti: Kriterijum 8#

Osmi kriterijum testa samostalnosti podrazumeva da ugovor o angažovanju preduzetnika sadrži delimičnu ili potpunu zabranu preduzetniku da pruža usluge po osnovu ugovora sa drugim nalogodavcima, izuzev delimične zabrane, koja obuhvata pružanje usluga ograničenom broju direktnih konkurenata nalogodavcu.

Test samostalnosti: Kriterijum 9#

Deveti kriterijum  testa samostalnosti podrazumeva da preduzetnik obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca, ili za povezano lice s nalogodavcem, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci, koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Kada je reč o posmatranom periodu od 12 meseci, kao što je već objašnjeno kod šestog kriterijuma, to ne mora da bude kalendarska godina, već period od početka saradnje. Na primer, ukoliko je poslovna saradnja uspostavljena 1. juna tekuće godine, period od 12 meseci posmatra se do kraja maja naredne godine.

Naknada isolaćena preduzetniku ili preduzetniku paušalcu kao drugi prihod u smislu člana 85.

U slučaju kada tzv. test samostalnosti pokaže da preduzetnik i nije baš samostalannaknada koja se bude isplaćivala preduzetniku neće imati karakter prihoda od samostalne delatnosti, već će se smatrati drugih prihodom u smislu člana 85. ZPDG..

Kada je nalogodavac (isplatilac prioda) strano lice, porez i doprinosi bi se utvrđivali u skladu sa principom samooporezivanja, u Obrascu PP OPO

Kada je nalogodavac domaće pravno lice ili preduzetnik, to lice bi kao isplatilac prihoda imalo obavezu da obračuna i plati porez i doprinose po odbitku.

Prema odredbi člana 85. ZPDG, uz ispunjenje ostalih kriterijuma, drugim prihodom smatra se naknada isplaćena preduzetniku koji obavlja aktivnosti uz naknadu za:

• istog nalogodavca ili

• za lice koje se u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica smatra povezanim licem s nalogodavcem.

Izuzetak : Nalogodavcem u smislu stava 1. tačka 17) ovog člana ne smatra se domaće ili strano pravno lice, preduzetnik ili preduzetnik paušalac koje je direktni isplatilac naknade preduzetniku ili preduzetniku paušalcu, a koje takvu naknadu isplaćuje u vezi sa izvršavanjem poslova zastupanja ili posredovanja za račun drugog lica.

Citirana odredba i sva nova pravila se podjednako odnose na dve (od četiri) kategorije obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti:

• preduzetnika – fizičko lice porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit (vodi poslovne knjige);

• preduzetnika paušalca – porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđeni prihod (ne vodi poslovne knjige)

Ukoliko su ispunjeni uslovi da se naknada isplaćena preduzetniku smatra drugim prihodom, prema novom stavu 5. člana 85. ZPDG, oporezivi prihod čini bruto prihod obveznika poreza, bez umanjenja za normirane troškove.

Porez na druge prihode plaća se po stopi od 20%. Koeficijent za preračun neto iznosa u bruto je 0,545. Osim poreza na druge prihode, postoji i obaveza plaćanja doprinosa za PIO (po novoj stopi od 25,5%, koja je u primeni od 1. januara 2020. godine), dok obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje ne bi postojala jer je fizičko lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti.

Obavezu obračuna i plaćanja poreza i doprinosa po odbitku ima isplatilac prihoda (nalogodavac).

Sa ciljem izbegavanja dvostrukog oporezivanja, odredbom novog člana 37v ZPDG propisano je da se u oporezivi prihod od samostalne delatnosti ne uračunava prihod koji se oporezuje saglasno članu 85. stav 1. tačka 17) ovog zakona, a koji obveznik poreza ostvari na stvarni prihod od samostalne delatnosti.

Posmatrano iz perspektive preduzetnika paušalca, ova odredba podrazumeva da se naknada koja je oporezovana kao drugi prihod ne uračunava u ukupan promet od 6.000.000 dinara, koji je propisan kao limit za paušalno oporezivanje.

Posmatrano iz perspektive preduzetnika koji vodi poslovne knjige, citirana odredba podrazumeva da se prihod koji je oporezovan u skladu sa članom 85. stav 1. tačka 17) ZPDG izuzima iz oporezive dobiti koja se utvrđuje u poreskom bilansu.

Napomena: Prihodi koji su ostvareni (u obračunskom smislu) do kraja 2019. godine, ali će biti isplaćeni zaključno sa 1. martom 2020. godine (uključujući i taj dan), kao i na prihode koji će tek biti ostvareni i isplaćeni tokom prva dva meseca 2020. godine neće biti predmet oporezivanja porezom na drugi prihod u smislu člana 85. stav 1. tačka 17) ZPDG

Niste sigurni da li prolazite test samostalnosti?

Ukoliko niste sigurni da li prolazite test samostalnosti, slobodno nas kontaktirajte klikom na dugme ispod i proverićemo, zajedno.

+381691638054