Fraud Blocker IZUZIMANJA IZ DOHOTKA ZA OPOREZIVANJE u primeni od 1. januara 2020 - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

IZUZIMANJA IZ DOHOTKA ZA OPOREZIVANJE u primeni od 1. januara 2020

cena racunovodstvenih usluga

Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu pomoći koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenogsmrti člana porodice zaposlenog poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – do 68.488 dinara.

Članom porodice smatraju se bračni drug, roditelji, deca, usvojenik i usvojilac obveznika.

U slučaju smrti bračnog druga ili deteta, za isplatu preko neoporezivog iznosa plaća se porez na zarade po stopi od 10%.

U slučaju smrti roditelja, usvojenika ili usvojioca na iznos preko neoporezivog plaćaju porez na zaradu i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu stipendija i kredita učenika i studenata – u mesečnom iznosu do 30.000 dinara.

Ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu s navedenim programima, a najviše do iznosa od 100.000 dinara za troškove na mesečnom nivou.

Na razliku iznad neoporezivog iznosa plaća se porez na drugi prihod po stopi od 20%bez primene normiranih troškova.

Izuzima se od oporezivanja dohodak nerezidentnog obveznika koji na teritoriji Republike provede najviše do 90 dana u periodu od 12 meseci, koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini, ukoliko je takav dohodak ostvaren od nerezidentnog nalogodavca koji ne obavlja delatnost, odnosno aktivnosti na teritoriji Republike. Ove odredbe odnose se pre svega na tzv. digitalne nomade, ljude koji putuju po svetu i zadržavaju se u različitim zemljama, ali istovremeno rade, s obzirom da im je priroda posla takva da može da se obavlja preko interneta.

Naknada troškova prevoza zaposlenima za dolazak na rad i odlazak sa rada

Precizirana je odredba člana 18. stav 1. tačka 1) ZPDG sada glasi:„Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu naknade dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.914 dinara mesečno.

PRODUŽENJE VAŽENJA „STARIH“ OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA DO 31. 12. 2020. GODINE

U članu 21v stav 1. ZPDG i članu 45.Zakona o doprinosima, kojima se uređuje pravo poslodavca na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u procentu od 65% do 75%, po osnovu zarade novozaposlenih licaprodužen je period primene ovih olakšica do 31. decembra 2020. godine.

IZMENE U OBLASTI POREZA NA KAPITALNE DOBITKE u primeni od 1. januara 2020)

Prema nepromenjenoj odredbi člana 72a stav 2. ZPDG, pravo na poresko izuzimanje kod prodaje prava, odnosno udela iz stava 1. tačka 5) ovog člana, u slučaju kada je tokom perioda vlasništva dolazilo do promene procenta prava, odnosno učešća u kapitalu, obveznik može da ostvari u odnosu na procentualni deo prava, odnosno deo udela po osnovu koga je neprekidno najmanje deset godina imao pravo učešća u kapitalu u procentu koji je jednak procentu koji je inicijalno stečen najmanje deset godina pre prodaje udela. Dakle, suština je da promena procenta prava, odnosno učešća u kapitalu može imati uticaj na primenu navedenog poreskog izuzimanja, ali ne i promena nominalne vrednosti prava, odnosno udela.

SMANJENJE OSNOVICE POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA NOVONASTANJENOG OBVEZNIKA u primeni od 1. marta 2020

Nove odredbe člana 15v ZPDG, koje se odnose na tzv. povratnike iz inostranstva, propisuju uslove pod kojima se može ostvariti pravo na umanjenje osnovice poreza na zarade I doprinosa za novonastanjenog obveznika za 70%.

Paralelno s ovim odredbama, novim članom 15a Zakona o doprinosima je predviđeno pravo na umanjenje osnovice doprinosa za zaposlene i za poslodavce za novonastanjenog obveznika za 70%.

NOVA OLAKŠICA ZA NOVOOSNOVANA PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA OBAVLJAJU INOVACIONU DELATNOST PO OSNOVU ZARADE OSNIVAČA u primeni od 1. marta 2020

Novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost može da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade i pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tom privrednom društvu.

Oslobođenje može da se ostvari za svakog osnivača po osnovu njegove mesečne zarade, i to zarade čiji iznos nije viši od 150.000 dinara mesečno

Pravo na ovo oslobođenje poslodavac ostvaruje pod sledećim uslovima:

• da je fizičko lice – osnivač, odnosno svaki od osnivača, ako ih je više, zasnovao radni odnos sa novoosnovanim privrednim društvom, zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi i da je prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;

• da u periodu za koji ostvaruje pravo na oslobođenje osnivač ima najmanje 5% akcija ili udela u novoosnovanom privrednom društvu.

Oslobođenje može da ostvari poslodavac koji je osnovan zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

+381691638054