Fraud Blocker PROVERITE DA LI IMATE OBAVEZU PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

PROVERITE DA LI IMATE OBAVEZU PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU

knjigovodstvena agencija za IT firme

U praksi se svakodnevno dešava da IT firme kupuju odredjene ino usluge i licence koje su oporezive bilo da je firma u sistemu PDV-a ili ne. 

Ukoliko kupujete sledeće usluge, i ukoliko nisu ispunjeni ispod navedeni uslovi, postoji obaveza plaćanja 20% poreza po odbitku u roku od 3 dana od dana transakcije:

• dividende i udele u dobiti,

• autorske naknade, tj. autorska i srodna prava i prava industrijske svojine

• zakup nepokretnosti i pokretnosti na teritoriji Republike Srbije,

• naknade od usluga istraživanja tržišta, računovodsvenih i revizorskih usluga i drugih oblasti iz pravnog i poslovnog savetovanje nezavisno od mesta njihovog pružanja,

• prihode nerezidentnog pravnog lica po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog i sličnog programa u Republici Srbiji a koji nisu oporezovani kao dohodak fizičkog lica,

• prihode svih usluga bez obzira na mesto korišćenja koja potiču iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (JPPS).

• prihode po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada.

Na usluge koje nisu gore pobrojane ne plaća se porez po odbitku.

Uobičajeni postupak u praksi koji bi trebalo primeniti prilikom utvrđivanja obaveze plaćanja poreza po odbitku jeste:

• utvrđivanje da li je pružalac usluga iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (JPPS) ili iz zemalja sa kojim je zaključen UIDO ili neke druge države,

• određivanje vrste prihoda i da li se na isti plaća porez po odbitku,

• pribavljanje, ukoliko postoje, dokaza o ispunjenosti uslova za primenu poreskog oslobođenja prema UIDO, tj. pribavljanje overenog prevoda potvrde o rezidentnosti za tekuću godinu i potvrdu da je nerezidentno pravno lice stvarni primalac prihoda,

• određivanje relevantne stope poreza po odbitku,

• podnošenje, odnosno nepodnošenje PDPO/S prijave,

• utvrđivanje poreskog dužnika radi internog obračuna PDV-a.

+381691638054