Fraud Blocker Poreska optimizacija ili ti kako da platim što manje poreza - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Poreska optimizacija ili ti kako da platim što manje poreza

poreska optimizacija u poslovanju

Poreska optimizacija ili ti kako da platim što manje poreza (legalno)

Nezavisno od toga da li imate svoju firmu ili ste fizičko lice, ono što je zajednički činilac za obe kategorije je to da je plaćanje poreza obaveza svih.

Zašto suštinski plaćamo poreze?

Pre svega kako bi finansirali stvari koje su od opšteg značaja. Na primer, svaki put kada platite porez,  određeni deo novca odlazi u zdravstvo, školstvo, infrastrukturu…samim tim,  svaki put kada ne platite porez suštinski uskraćujete ekosistem za sredstva koja finansiraju stvari od opšteg značaja.

No, iako je plaćanje poreza  obaveza svih nas, samu visinu poreza moguće je optimizovati….naravno, na dozvoljen način.

U nastavku teksta ćemo iz ugla knjigovodstvene agencije koja se bavi i poreskim savetovanjem dati smernice.

Kako optimizovati poreze (i koji svi porezi postoje)?

Optimizacija poreza zasniva se na tome da korišćenjem samog zakona i raznih podzakonskih akata kojima su propisana različita poreska oslobođenja, vi kao firma uspete da iskoristite maksimalne mogućnosti I samim tim optimizujete poresku izloženost.

Neki od primera moguće poreske optimizacije navešćemo u nastavku samog teksta.

Poslovni gubitak iz prethodnih godina

Jedna od stavki kada možete iskoristiti mogućnosti poreske optimizacije je I to da ukoliko ste u prethodnih pet godina ostvarili gubitak u poslovanju, i to tako da je i rezultat poslovanja po poreskim propisima bio negativan, ovim gubitkom možete umanjiti obavezu poreza na dobit u ovoj godini.

Na ovaj način vi možete, ukoliko ste ove godine dobro poslovali, umanjiti oporezivu dobit ove godine i tako iskoristili pogodnost da platite manje poreza. Ukoliko mislite da imate sličnu situaciju, kontaktirajte vašeg knjigovođu kako bi Vam pogledao poreske bilanse.

Nepriznati troškovi u poreskom bilansu

Mnogi preduzetnici misle da je svaki trošak, trošak. No, računovodstvena pravila tačno propisuju koja plaćanja mogu biti svedena kao trošak, a koja ne.

Kako bi vam približili tematiku, u samom poreskom bilansu (PB) iskazani su različiti troškovi koji se ne priznaju za potrebe obračuna poreza na dobit.  Na primer, direktan otpis potraživanja koje nije utuženo ne može se priznati kao trošak koji umanjuje poresku osnovicu. Isto je i sa nekim porezima koji nisu plaćeni ili troškovima obezvređenja imovine koja nije prodata. Samim tim, ukoliko ste prošle godine iskazali ovakve stavke u poreskom bilansu, one su uvećale vašu dobit. Ako ste u ovoj godini ispunili uslove za priznavanje, sada je možete smanjiti. Dakle, ovi troškovi su svakako u vašem bilansu uspeha smanjili vašu dobit ali za potrebe obračuna poreza na dobit izrađuje se poreski bilans, i u njemu oni neće biti priznati.

Neposlovna potrošnja

Stavka koja se nažalost sve češće sreće u bilansima firmi su nedokumentovani troškovi i troškovi za lične potrebe vlasnika firme.

Naime, zadatak knjigovodstva je da u poslovnim knjigama obuhvati sve troškove koji su nastali ako ima informaciju o njima.

Međutim, ukoliko nisu pravilno dokumentovani, Zakonom o porezu na dobit je propisano da nemate pravo da ih koristite prilikom obračuna oporezive dobiti. Isto je i sa troškovima koji nisu nastali u poslovne svrhe, kao što su troškovi koje vlasnik pravi trošeći imovinu firme za lične potrebe.

Sve veća popularnost poslovnih platnih kartica donela je jedan problem knjigovođama u prvom momentu, a i vlasnicima firmi u drugoj liniji (kada sagledaju posledice učinjenog).

Vlasnici i zaposleni sve više plaćaju karticom a račune od potrošnje ne predaju na knjiženje. Ponekad iz nemara ili neznanja o važnosti ovih računa, kako god, firma na kraju plaća porez na dobit na ovaj vid potrošnje.

Jer trošak je nastao, ali bez račun, on se tretira kao nedokumentovani trošak ili uzimanje iz imovine firme za lične potrebe vlasnika. U oba slučaja, proizvodi obavezu poreza na dobit, a u drugom slučaju i obavezu poreza na prihode od kapitala.

Ako karticu bez pravdanja koristi zaposleni, poreska kontrola može ovo smatrati delom njegove zarade i tražiti obračun poreza i doprinosa na zarade.

U svakom slučaju, vrlo skupo će vas koštati neodgovorno korišćenje platne kartice.

Razmišljajte o plaćanju platnom karticom isto kao i o plaćanju preko tekućeg računa. Plaćajte samo za potrebe poslauzmite fiskalni isečak i gotovinski račun za svaku potrošnju i izbegavajte bankomat. Retko ko mu je odoleo.

Takođ, bitno je da znate da u ovoj situaciji nemate ni pravo na odbitak PDV-a, jer ne posedujete račun, što je osnovni uslov za odbitak.

Korišćenje privatne imovine u poslovne svrhe

Još jedna sfera koju preduzetnici propuštaju da urede, pa ih malo truda puno košta je korišćenje privatne imovine u poslovne svrhe. Pod imovinom ovde mislim na stvari, prava i novac.

Ukoliko koristite privatni automobil za potrebe posla, regulišite to pravno i koristite pogodnosti koje su predviđene. Ako date svoj lični automobil u zakup firmi, možete plaćati potrošeno gorivo za poslovne potrebe i prema računima za ovu potrošnju priznati ih u trošak firme i smanjiti obavezu poreza na dobit. Podsećamo da  PDV iz računa za potrošnju vezanu za putnički automobil ne možete koristiti. Iako su putni nalozi za putnička vozila ukinuti, obavezni ste da imate neki vid evidencije o korišćenju automobila.

Isto je i sa mobilnim telefonom. Uglavnom je registrovan na lično ime, pa mesečni trošak i PDV propadaju iako se telefon koristi u poslovne svrhe.

Razmislite o svim troškovima poslovanja koji ostaju van tokova gotovine vaše firme. Pokušajte da ih prevedete u poslovne, kako biste na dozvoljen način smanjili svoju poresku obavezu.

Nemojte da opremate kancelariju ličnim novcem. Uplatite kapital ili pozajmicu firmi, pa od novca sa računa firme nabavite kancelarijski nameštaj i opremu za rad. Imaćete pravo na troškove amortizuje i odbitni PDV (ako ispunjavate opšte uslove za odbitak).

Plaćajte usluge registrovanim firmama, preduzetnicima i privrednim društvima. Pored toga što nije dozvoljena, saradnja sa subjektima koji rade na crno je skupa. Skupa je jer sve što im platite biće vam oporezovano porezom na dobit, porezom na prihode od kapitala (a to vam je već 35%) a ako ste u sistemu PDV-a, gubite i odbitni porez. (kada izvršite nabavku od registrovane firme, dobijate račun koji vam omogućava odbitak PDV-a, priznavanje troškova i dokaz da su troškovi nastali baš u svrhu obavljanja delatnosti).

Stipendiranje

Ukoliko imate potrebu da stipendirate učenike i studente, možete činiti to bez plaćanja poreza do propisanog neoporezivog mesečnog iznosa.

Neoporeziva primanja zaposlenih

Mnogi poslodavci ne isplaćuju svojim zaposlenima nadoknadu troškova za dolazak na posao i odlazak sa posla. Ova nadoknada je do određenog iznosa neoporeziva. Naime, poslodavac, recimo ugovori sa svojim zaposlenim neto platu od 30.000  dinara. Na ovaj iznos se obracunava porez po stopi od 10% i socijalni doprinosi od nešto preko 37%. Zbog načina obračuna, ukupan trošak poreza i doprinosa bude više od 65% neto plate. Dakle – puno.

Kada bi deo od 30.000 dinara bila naknada za prevoz, zaposleni bi primio recimo 26.500 dinara na ime zarade i 3.500 na ime prevoza, ali bi poslodavac platio porez i doprinose samo na 26.500, jer je naknada prevoza neoporeziva (u našem primeru uzeli smo da je neoporezivi iznos 3.500 radi ilustracije).

Ovaj mali iznos uštede dobija na značaju sa većim brojem zaposlenih.

Ne treba zaboraviti da je poslodavac obavezan da zaposlenima isplati naknadu troškova prevoza, pa nečinjenjem toga krši zakon. Dakle, ne radi se samo o pogodnosti, već o zakonskoj obavezi.

Preknjizenje više uplaćenih poreza na poreske kartice na kojima postoji dug

Ukoliko na nekoj poreskoj kartici imate preplatu možete je iskoristiti za plaćanje druge dospele poreske obaveze. Isto kao i obaveza za porez, i pretplata zastareva u roku od pet godina. Mnogi preduzetnici iz straha od poreske kontrole nikada ne predaju zahtev za preknjiženje i dozvole da im propadne pravo da novac koji su uplatili na ime poreza za te namene i iskoriste. Kako i kada možete preknjižiti pretplatu možete pogledati u posebnom tekstu.

Postoje brojna poreska oslobođenja, olakšice i pogodnosti. Ukazali smo na neke od njih. Na vama je da se upoznate sa svojim poreskim obavezama kako ne biste platili ni manje ni više od onoga što morate.

Tekst delimično preuzet sa sajta mojafirma.

+381691638054