Fraud Blocker Kako do izuzeća do 80% kvalifikovanih prihoda iz poreske osnovice (posebno interesantno za IT firme)? - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Kako do izuzeća do 80% kvalifikovanih prihoda iz poreske osnovice (posebno interesantno za IT firme)?

neoporezivi iznosi

 

Jedna od uredbi zakona o porezu na dobit  iz 2019. godine je donela poreski podsticaj koji podrazumeva izuzimanje 80% kvalifikovanog prihoda iz osnovice za porez na dobit kod kompanija koje bi ulagale u istraživanje i razvoj odnosno stvaranje autorskog dela i dela srodnih autorskom.

Koji su uslovi za izuzimanje kvalifikovanih prihoda?

Glavni uslovi za izuzimanje kvalifikovanih prihoda su:
1. Deponovanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine;
2. Dobijanje pozitivnog rešenje o prijavi nosioca prava od Zavoda najkasnije do isteka poreskog perioda u kojem se prvi put primenjuje izuzimanje.

Šta se smatra kvalifikovanim prihodom?

Kvalifikovanim prihodom se smatra prihod koji je ostvaren po osnovu naknade za iskorišćavanje autorskog dela ili ustupanja prava u vezi sa pronalaskom uz naknadu po osnovu ugovora o licenci.

Šta se ne smatra kvalifikovanim prihodom?

Prenos celokupnih imovinskih prava ne smatra se kvalifikovanim prihodom i bitno je imati ovo u vidu prilikom razmatranja opcije.

Šta se smatra kvalifikovanim rashodom?

Kvalifikovanim rashodom se smatra ukupni istorijski ili tekući poresko priznati rashodi u vezi  sa  aktivnostima istraživanja i razvoja koje su kao posledicu imale nastanak deponovanog autorskog dela ili premeta srodnog prava, odnosno pronalaska.

Kako se dokazuje kvalifikovani prihod?

Ukoliko se firma odluči na korišćenje ove subvencije, sama kompanja koja želi da podnese zahtev za izuzimanje 80% kvalifikovanog prihoda, mora da poseduje i određenu dokumentaciju ukoliko koristi ovaj poreski podsticaj kojom će dokazivati celokupan proces kao i alokaciju troškova i prihoda.

+381691638054